Algemene voorwaarden - Zinkidee

Title
Ga naar de inhoud
Zinkidee
Ook Uw Idee!
Zinkidee.nl
Algemene voorwaarden
Toepasselijkheid algemene voorwaarden
1.       Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Zinkidee.
2.       Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
3.       Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.
 
Aanbiedingen en offertes
 
1.       Aanbiedingen en offertes van Zinkidee zijn vrijblijvend.
2.       Een aanbod of offerte is maximaal 2 weken geldig.
 
Aanvaarding
 
1.       Bij aanvaarding van een vrijblijvende offerte of aanbieding, behoudt Zinkidee zich het recht voor de offerte of het aanbod alsnog binnen 3 werk dagen na ontvangst van de aanvaarding in te trekken, zonder dat de klant hieraan enige rechten kan ontlenen.
2.       Mondelinge aanvaarding van de klant verbindt Zinkidee slechts, nadat de klant deze schriftelijk (of elektronisch) heeft bevestigd.
 
Prijzen
 
1.       Alle prijzen die Zinkidee hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief btw.
2.       Verhogingen van de kostprijzen/dagprijzen van producten of onderdelen daarvan, die Zinkidee niet kon voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding c.q. het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen.
3.       De consument heeft het recht om een overeenkomst te ontbinden als gevolg van een prijsverhoging zoals bedoeld in lid 2, tenzij de verhoging het gevolg is van een wettelijke regeling.
4.       De prijs met betrekking tot een dienstverlening wordt door Zinkidee vastgesteld op grond van de werkelijk/geschatte uren.
5.       De prijs wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven en/of Meter prijs en/of M2 prijs van Zinkidee, geldend voor de periode waarin hij de werkzaamheden verricht, tenzij een afwijkend uurtarief is overeengekomen.
6.       De consument heeft het recht om de overeenkomst met Zinkidee op te zeggen indien hij niet akkoord gaat met de prijsverhoging.
 
Betalingen en betalingstermijn
 
1.       Zinkidee mag bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling tot 50% van het overeengekomen bedrag verlangen.
2.       De klant dient betalingen achteraf binnen 14 dagen na factuur datum te hebben voldaan.
3.       Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de klant het overeengekomen bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft voldaan, hij van rechtswege in verzuim en in gebreke is, zonder dat Zinkidee de klant een aanmaning hoeft te sturen c.q. in gebreke hoeft te stellen.
 
Gevolgen niet tijdig betalen
 
1.       Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Zinkidee gerechtigd de wettelijke rente van 2% per maand voor niet-handelstransacties en  de wettelijke rente van 8% per maand voor handelstransacties in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
2.       Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan Zinkidee.
3.       De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
4.       Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag Zinkidee zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
5.       In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van Zinkidee op de klant onmiddellijk opeisbaar.
6.       Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Zinkidee, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Zinkidee te betalen.   
 
Garantie
 
1.       De garantie geldt niet in het geval van normale slijtage en van schade ontstaan als gevolg van ongevallen, aangebrachte wijzigingen aan het product, nalatigheid of ondeskundig gebruik door de klant, alsmede wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld.
2.       Op de geleverde materialen zit ten alle tijden de garantie die aangegeven word door de fabrikant.
3.        Op de uitgevoerde werkzaamheden zit een garantie periode van maximamal 5 jaar, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
4.       Mochten er wijzigingen door een derde partij en/of klant zelf aangebracht zijn dan vervalt de garantie over de complete werkzaamheden.
 
Uitvoering van de overeenkomst
 
1.       Zinkidee voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.
2.       Zinkidee heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden.
3.       De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot door de klant.
 
Duur van de overeenkomst betreffende een dienst
 
1.       De overeenkomst tussen Zinkidee en de klant betreffende een dienst of diensten wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst iets anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
2.       Indien een overeenkomst voor bepaalde tijd is aangegaan, dan wordt deze na afloop van de termijn stilzwijgend omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde tijd, tenzij 1 van de partijen de overeenkomst opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van  maanden, c.q. een consument de overeenkomst opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand, waardoor de overeenkomst van rechtswege eindigt.
 
Opzeggen overeenkomst dienst voor onbepaalde tijd
 
1.       De klant kan een overeenkomst voor een dienst die voor onbepaalde tijd is aangegaan te allen tijde opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.
2.       Een consument heeft het recht een overeenkomst voor een dienst voor onbepaalde tijd op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.
 
Ingebrekestelling
 
1.       De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan Zinkidee.
2.       Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling Zinkidee ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.
 
Hoofdelijke aansprakelijkheid klant
 
Als Zinkidee een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan Zinkidee verschuldigd zijn.
 
Aansprakelijkheid Zinkidee
 
1.       Zinkidee is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
2.       Indien Zinkidee aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.
3.       Zinkidee is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.
4.       Indien Zinkidee aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
5.       Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.
 
Vervaltermijn
 
Elk recht van de klant op schadevergoeding van Zinkidee vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.
 
Recht op ontbinding
 
1.       De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Zinkidee toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.
2.       Is de nakoming van de verplichtingen door Zinkidee niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Zinkidee in verzuim is.
3.       Zinkidee heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien Zinkidee kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.
 
Toepasselijk recht en bevoegde rechter
 
1.       Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
2.       De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Zinkidee is gevestigd / praktijk houdt / kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.                    


Aangemaakt 10-10-2010
Created By
Zinkidee.nl
Terug naar de inhoud